Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Божидар Ангелов Драганов, Исторически факултет

Аудитория 41А, Южно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Култът на Хермес в римските провинции Долна Мизия и Тракия)" за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност "Археология" (Класическа археология) в професионално направление 2.2 История и археология. Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Тотко Стоянов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: