Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Благовесна Йовкова Стоянова, Факултет по педагогика

59 кабинет, Ректорат

 

Публична защита на дисертационния труд на БЛАГОВЕСТНА ЙОВКОВА СТОЯНОВА на тема "Интерактивна образователна мултимедия в обучението по устна реч на деца с увреден слух" за присъждане на образователната степен “доктор” по научна специалност 05.07.01 – теория на възпитанието и дидактика - редовен докторант на Факултета по педагогика.

Научен ръководител: доц. д-р Румяна Пейчева-Форсайт

Председател на журито: доц. д-р Неда Балканска

 

Обява

Автореферат

Рецензии:

Становища: