Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Ася Славейкова Божинова, Химически факултет

зала 202 – Химически факултет, ул. "Дж. Баучър" 1, ет. 2

 

Публична защита на дисертационния труд на Ася Славейкова Божинова на тема "Композити на основата на титанов диоксид за нуждите на фотокатализата" по специалност 01.05.02 Неорганична химия в професионално направление 4.2 - Химически науки. Докторант на самостоятелна подготовка.

Научен ръководител: доц. д-р Цецо Данов Душкин

Председател на научното жури: доц. д-р Мария Миланова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ХФ, СУ, ул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1