Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Асен Иванов Асенов, Геолого-географски факултет

Зала № 252 на СУ „Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторската дисертация на Асен Иванов Асенов на тема "Биоразнообразие на община Сатовча" по специалност 01.08.04. Биогеография и география на почвите в професионално направление: Науки за земята – 4.4. Докторант на самостоятелна подготовка. Отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: Проф. д-р Петър В. Петров

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: