Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Анета Борисова Маркова, Факултет по начална и предучилищна педагогика

Зала № 401 на Факултета по начална и предучилищна педагогика, СУ

 

Защита на докторска дисертация на Анета Борисова Маркова, докторант на самостоятелна подготовка, на тема “Иновационни подходи на обучение на студентите-педагози по методика на обучението по техника и технологии”, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по специалност “Методика на обучението по техника и технологии” в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по…

Председател на научното жури: Доц. д-р Николай Иванов Цанев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: