Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Анелия Ивова Кременска, Факултет по класически и нови филологии

Заседателна зала, Ректорат - Северно крило

 

Защита на докторска дисертация на Анелия Ивова Кременска, докторант на самостоятелна подготовка, на тема "Модел на уеббазирано обучение по чужд език", за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по специалност "Методика на обучението по английски език" в професионално направление 1.3. "Педагогика на обучението по чужд език"

Председател на научното жури: проф. д-р Димитър Веселинов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: