Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Андрей Иванов Андреев, Юридически факултет

Ректорат, зала 2

Защита на докторска дисертация на тема "Издателски договор" на Андрей Иванов Андреев, редовен докторант по професионално направление 3.6 Право /Изобретателско,авторско и патентно право/ за присъждане на образователната и научна степен "доктор".

Председател на научното жури: проф. д-р Иван Русчев

Автореферат

Рецензии:

Становища: