Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Ахинора Георгиева Балтакова, Геолого-географски факултет

Зала № 252 на СУ „Св. Климент Охридски”, Северно крило

 

Защита на докторската дисертация на Ахинора Георгиева Балтакова, редовен докторант, на тема "Палеогеографски реконструкции на археологически обекти в Западна Горна Тракия" за присъждане на научната и образователна степен «доктор» по научна специалност 01.08.03. Геоморфология и палеогеография в професионално направление: Науки за земята – 4.4.

Председател на научното жури: Проф. дгн Иван Янакиев Чолеев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: