Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Жоржета Викторова Илиева, Богословски факултет

Заседателна зала на Богословски факултет

 

Защита на докторска дисертация на Жоржета Викторова Илиева на тема: „Църква и империя по времето на св. Патриарх Николай I Мистик” (Църковно-историческо изследване) за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

Председател на научното жури: доц. д-р Павел Павлов


Автореферат

 

Рецензии:

Становища: