Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Зарина Бойкова Василева, Факултет по журналистика и масова комуникация

Защитата ще се проведе в зала 29, Факултет по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Активизъм и слактизивъм. Ефективност на осъществяването на социални каузи (Гражданското общество в България в периода 2013–2022 г.)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Онлайн журналистика), редовен докторант. Отчислена с право на защита.
Научен ръководител: проф. д-р Грета Дерменджиева
Председател на научното жури: проф. д-р Веселина Вълканова

Автореферат :

Рецензии:

  • проф. д-р Веселина Вълканова BG / EN
  • проф. д.н. Добринка Пейчева BG / EN

Становища:

  • проф. д-р Светлозар Кирилов BG / EN
  • проф. д.н. Толя Стоицова BG / EN
  • доц. д-р Стела Ангова BG / EN