Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Явор Николаев Иванов, Факултет по славянски филологии

Зала 2 - Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: Лексиката на среднобългарския превод на Диалозите на папа Григорий Двоеслов за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология (Български език - Старобългарски език). Редовен докторант към Катедрата по кирилометодиевистика, СУ „Св. Климент Охридски”.

 

Научен ръководител: доц. д-р Петко Димитров Петков

Председател на научното жури: проф. д-р Андрей Тодоров Бояджиев – ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: