Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Веселин Янков Веселинов, Философски факултет

Он-лайн в електронна платформа MS Teams на следния линк: Click here to join the meeting

Публична защита на задочен докторант ВЕСЕЛИН ЯНКОВ ВЕСЕЛИНОВ по професионално направление 3.2. Психология, Клинична психология.

Тема на дисертацията: „Психоза в детско-юношеска възраст. Програма за диагностика, прогностика и интегрирано обучение“.

Председател на научното жури: проф. дпсн. Ваня Лукова Матанова

Автореферат

Рецензии:

Становища: