Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Варвара Григориос Ставропулу, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе в зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Варвара Григориос Ставропулу, редовен докторант с обучение на английски език на тема „Съвместно учене на междуличностно общуване на ученици с нарушения от аутистичния спектър в средното училище“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика).

Председател на научното жури: доц. д-р Анна Константинова Трошева – Асенова – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: