Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ваня Костадинова Божилова-Стоянова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Защитата ще се проведе в ZOOM на адрес:
https://us02web.zoom.us/j/86553393869?pwd=ZFJSOWl4SG9CSnlpdy81aFFnbzBYUT09
Meeting ID: 865 5339 3869
Passcode: 519189

Защита на докторска дисертация на тема: „Влияние на медийно съдържание в дигитална среда и необходимостта от медийна грамотност” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Управление на медийно съдържание), редовен докторант. Отчислена с право на защита.

Научен ръководител: доц. д-р Мануела Манлихерова

Председател на научното жури: проф. д-р Теодора Петрова

Автореферат

Рецензии:

Становища: