Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Томаи-Мария Георгиос Андреопулу, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе на в зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Томаи-Мария Георгиос Андреопулу, редовен докторант с обучение на английски език на тема „Нарушения в четенето при ученици с лека умствена изостаналост“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика).

Председател на научното жури: доц. д-р Пенка Тодорова Шапкова – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: