Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Панайота Михаил Кементзесиду, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе в зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Панайота Михаил Кементзесиду, редовен докторант с обучение на английски език на тема „Обучение по математика на ученици с лека степен на умствена изостаналост“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика).

Председател на научното жури: проф. дпн Милен Замфиров Замфиров – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: