Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Милен Станимиров Минев, Физически факултет

Зала А 415, Физически факултет / URL

Защита на докторска дисертация на задочния докторант ас. Милен Станимиров Минев за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Астрономия и астрофизика
Тема: „Променливост на различни типове активни галактически ядра“

Председател на научното жури: доц. д-р Тодор Василев Велчев

 

Материали:

Рецензии:

Становища:

 

Във връзка със Заповед № РД 19-46/18.02.2022 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“, защитата ще се проведе присъствено и дистанционно в зависимост от ситуацията.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84369908141?pwd=REEwZllEcTR1aHRLanJaSU5McnVNdz09

Meeting ID: 843 6990 8141
Passcode: Minev_PhD