Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Илия Русенов Русенов, Философски факултет

Зала 63, Ректорат

 

 

Публична защита на дисертацията на ИЛИЯ РУСЕНОВ РУСЕНОВ за присъждане на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 2.3. Философия, Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на езика)

 

ТЕМА: " Емпирични методи във философията"

 

Автореферат

Председател на научното жури: доц. д-р Анна Бешкова

Рецензии

Становища