Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Хрисула Йоаннис Карипиду, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе дистанционно на адрес: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=413461

Защита на докторска дисертация на Хрисула Йоаннис Карипиду, редовен докторант, на тема „Невропсихологически профили на ученици - имигранти с нарушения от aутистичния спектър“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1. 2. Педагогика (Специална педагогика).

Председател на научното жури: доц. д-р Пенка Тодорова Шапкова-Танева – СУ “Св. Климент Охридски”

 

Рецензии:

 

 

Становища: