Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Гергана Иванова Иванова, Юридически факултет

Заседателна зала 2, СУ „Св. Кл. Охридски“ – Ректорат, Северно крило

Публична защита за присъждане на образователната и научната степен "доктор" в професионално направление 3.6 Право (Наказателнопроцесуално право)

 

Председател на научното жури: доц. д-р Ралица Илкова Петкова

 

Материали:

Автореферат.

 

Рецензии:

- Доц. д-р Ралица Илкова Петкова

- Проф. дюн Маргарита Чинова

 

Становища:

- Доц. д-р Здравка Кръстева

- Проф. д-р Гергана Маринова

- Доц. д-р Екатерина Салкова