Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Георги Методиев Петров, Философски факултет

Защитата ще се проведе онлайн https://meet.nasledstvo.bg/Za6tita-PhD-18-10-2021

Публична защита на редовен докторант ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография- Дигитализация на културното наследство)

Тема на дисертацията: ИНТЕГРИРАНЕ НА КОЛЕКЦИИ ОТ ДИГИТАЛНИ ОБЕКТИ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ЧРЕЗ ОБЛАЧНИ ТЕХНОЛОГИИ“

Председател на научното жури: проф. дфн Оля Борисова Харизанова

Автореферат

Рецензенти:

Становища :

Публикувано на 16.09.2021 г. в 14:25 ч.