Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Евгения Валентинова Роева, Факултет по педагогика

Зала 1, Ректорат

Защита на докторската дисертация на Евгения Валентинова Роева на тема „Образователни представления за усъвършенстване публичната изява на ученици от начална училищна възраст” по професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Анимация и образование). Редовен докторант. Отчислен, с право на защита

 

Председател на научното жури: проф. дпн Яна Мерджанова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: