Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Еуннаре Чо, Факулет по славянски филологии

Зала 1 - Централно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Граматични средства за изразяване на подбудителност в съвременния български и руски език“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология –Български език. Редовен докторант към Катедрата по български език

 

Научен ръководител: проф. д-р Йовка Тишева и проф. д-р Татяна Алексиева

Председател на научното жури: проф. д-р Гергана Дачева – ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: