Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Енрике Карлош Дореш, Факултет по класически и нови филологии

233 зала - Ректорат на СУ

 

Защита на дисертационния труд на Енрике Карлош Дореш на тема: „Концептуалните метафори и прагматичният контекст в политическите речи (на испански и португалски)“ за придобиване на образователна и научната степен „доктор” по професионално направление 2.1. Филология, Общо и сравнително езикознание (Прагматика на текста).

 

Председател на научното жури: проф. д-р Александра Божидарова Багашева

 

Автореферат , BG , EN

Рецензии:

  • Проф. д-р Александра Божидарова Багашева, BG , EN
  • Проф. дфн Стефана Петрова Димитрова, BG , EN

Становища:

  • Проф. д-р Йовка Великова Тишева, BG , EN
  • Проф. дфн Максим Иванов Стаменов, BG , EN
  • Проф. дфн Дияна Димитрова Янкова, BG , EN

 

 

Дисертационният труд и материалите по защитата са на разположение в катедрата по Испанистика, каб.125А, СУ "Св. Климент Охридски", бул. "Цар Освободител" 15. Публикувани са и на Интернет-страницата на Университета.

 

Защитата ще се състои на 14 май 2024 г. от 14.00 часа в 233 зала на Ректората на СУ, бул. "Цар Освободител" 15.