Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Емил Цанков Цанев, Юридически факултет

Библиотека на ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“, Ректорат - Северно крило

 

Публична защита за присъждане на образователната и научната степен „доктор" в професионално направление 3.6 ПРАВО (Международно частно право) на Емил Цанков Цанев с тема на дисертацията „СПЕЦИАЛНАТА МЕЖДУНАРОДНА КОМПЕТЕНТНОСТ В БЪЛГАРСКОТО МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО“.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Боряна Богданова Мусева

Научен ръководител: доц. д-р Васил Христов Пандов

 

 

Рецензии:

 

Становища: