Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Джехад Сюлейман Салем Алмасри, Факултет по класически и нови филологии

Защита на дисертационния труд на Джехад Сюлейман Салем Алмасри на тема:„Intellectual and Religious Elites in the Levant and Their Attitudes towards the Policies of the Ayyubid Dynasty in the Period 1174–1250 AD “ за придобиване на образователна и научната степен „доктор” по професионално направлениe 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, докторска програма Литература на народите на Европа, Америка, Африка,Азия и Австралия (Арабско обществознание).

Председател на научното жури: проф. д.ф.н. Павел Веселинов Павлович

 

Автореферат - BG , EN

 

Рецензии:

 

Становища:

 

 

Дисертационният труд и материалите по защитата са на разположение вДеканата на ФКНФ, каб. 231, СУ "Св. Климент Охридски", бул. "ЦарОсвободител" 15. Публикувани са и на Интернет-страницата наУниверситета. Защитата ще се състои на 2 декември 2021 г. от 16.30 часа вЦентъра за източни езици и култури, бул. "Тодор Александров" 79.