Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Дора Ярославова Стойнова, Философски факултет

4 блок, етаж 3, зала 307, бул. "Цариградско шосе" 125, Философски факултет

Публична защита за присъждане на образователна и на научна степен "доктор" в Професионално направление 3.3. Политически науки (Политология - Международни отношения) тема на дисертацията „ Радикализация и дерадикализация на чуждестранните бойци от Ислямска държава (2013 – 2019г."

Автореферат

Председател на журито доц. д-р Борис Петров Попиванов

Рецензии

Становища