Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Диана Николаева Кънчева, Исторически факултет

Ауд. 41А, Ректорат

Публична защита на дисертацията на Диана Николаева Кънчева на тема: „Стратегия за управлението на културното и природното наследство на община Павликени“, за присъждане на образователна и научна степен „доктор”; Професионално направление 2.2. История и Археология. Археология – Музеология. Редовен докторант, отчислен с право на защита. Научен ръководител: проф. д-р Надя Манолова-Николова.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Даниела Стефанова Стоянова

Автореферат / EN

Рецензии

Становища