Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Биляна Мариянова Илиева, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

 

 

Защита на дисертационен труд на Биляна Мариянова Илиева, на тема „Инотропен ефект на обестатин върху сърце на жаба (Pelophylax ridibundus). Роля на вегетативната инервация”, за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Физиология на животните и човека), докторант на свободна подготовка, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. д-р Христо Гагов
Председател на научното жури: проф. дбн Росица Конакчиева

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: