Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ася Евгениева Асенова-Тодорова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Защитата ще се проведе в Zoom на адрес:
https://us02web.zoom.us/j/81794925461?pwd=U2hYUHVKUFdmQllHeDhBYzRPMlgzZz09
Meeting ID: 817 9492 5461
Passcode: 496508

Защита на докторска дисертация на тема: „Управление на кризисни комуникации в сферата на частните лечебни заведения” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Връзки с обществеността), редовен докторант. Отчислена с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Николай Михайлов

Председател на научното жури: доц. д-р Мила Серафимова

Автореферат

Рецензии:

Становища: