Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Магистърски програми / Юридически факултет / Защита на основните права

   

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна
Минимален брой ECTS кредити: 60
Език на обучение: български

Ръководител на програмата: доц. д-р Мартин Белов, mbelov@uni-sofia.bg

Актуална информация за приема в новата магистърска програма на ЮФ „Защита на основните права“ за академичната 2021/2022 година (брошура за сваляне).

Магистърската програма „Защита на основните права“ е най-новата магистърска програма на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Тя е насочена към задълбочено изучаване на основните права и допринася за формиране на практически умения за тяхната ефективна защита при работа в публичния или частния сектор.
Магистърската програма предлага задълбочено професионално обучение, което стъпва на балансирано съчетаване на теоретичен анализ и практическа насоченост. Тя цели да осигури полезни познания за вътрешноправната, сравнителноправната европейската и международната уредба на основните права, както и за конкретните механизми за тяхната защита.
Програмата има за цел да осигури задълбочени и практически приложими знания и умения за прилагане на основните права в конкретни хипотези на правоотношения, свързани със създаването на нормативна уредба, правоприлагането и правораздаването.

Професионална реализация

Успешното завършване на програмата позволява на магистрантите с юридическо образование да надградят знанията, придобити в общите курсове по конституционно право, сравнително конституционно право, основни права на човека, международно публично право и право на ЕС, като ги допълнят със съществени практически умения. На магистрантите с бакалавърска или магистърска степен от други неюридически специалности, програмата позволява да получат широка обща правна култура по проблемите на основните права на човека и тяхната защита. На завършилите програмата се предоставя подготовка, която позволява експертна професионална реализация, включително подготовка за участие в релевантни конкурси, както в публичния сектор и съдебната система в България, така и в европейските институции или в международни организации.

Адресати

Магистърската програмата е предназначена за магистранти, завършили с успех не по-малко от 3.50 бакалавърска или магистърска степен в професионални направления, включени в област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“. Това позволява в програмата да се включат кандидати, завършили различни специалности, имащи отношение към основните права и тяхната защита, като:

  • право;
  • международни отношения;
  • администрация и управление;
  • политически науки;
  • икономика;
  • социология, aнтропология и науки за културата;
  • обществени комуникации и информационни науки;
  • социални дейности.

В програмата се приемат магистранти държавна поръчка и неограничен брой магистранти във форма на платено обучение. За обучение по държавна поръчка могат да кандидатстват лица, които нямат друга магистърска степен, придобита от обучение по държавна поръчка.
Приемът се осъществява въз основа на диплома за бакалавърска/магистърска степен, автобиография и мотивационно писмо. Броят на местата не е ограничен.
Таксата за платено обучение в програмата е 1800 лв. Тя се плаща на две равни части при записване (м. октомври) и в началото на втория семестър (м. февруари).

Обучение

Магистърската програма е с продължителност една учебна година, 2 семестъра, 540 учебни часа и 60 кредита по системата EСTS. Учебният план на магистърската програма включва 7 задължителни и 6 изборни дисциплини, както и изготвянето на дипломна работа. Всички магистранти с успех над 4.00 от изпитите по учебните дисциплини се допускат до защита на дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър по международни отношения – Защита на основните права”.