Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Магистърски програми / Юридически факултет / Международни организации и многостранна дипломация

   

Магистърска програма: МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И МНОГОСТРАННА ДИПЛОМАЦИЯ

Ръководител на магистърската програма: Доц. д-р Мариета Рабохчийска
тел. 8465173
e-mail:

Срок на обучение: 3 и 4 семестъра

Форма на обучение: редовна

Език на обучение: български език

Магистърската програма по Международни организации и многостранна дипломация (МОМД) е насочена към повишаване на квалификацията на лица, които имат завършена бакалавърска и/или магистърска степен и вече имат определени познания в тази област – завършилите специалностите Право и Международни отношения. Срокът за обучение на тези лица е 3 семестъра.

По програмата за МОМД могат да се обучават и лица, които са завършили и други специалности на бакалавърско и/или магистърско равнище. За тях обучението продължава 4 семестъра. Обучаващите се 4 семестъра магистранти преминават първоначално през четири общи курса. Магистрантите от 3- и 4-семестриалното обучение изучават едни и същи специализиращи дисциплини. Задължителният минимален брой избираеми дисциплини е четири.

Обучението по английски език се провежда както за 3-семестриални, така и за 4-семестриални студенти. При покриване на изисквания за знание на езика може да се продължи обучение с цел явяване на държавен изпит. При непокриване на тези изисквания обучение може да се проведе за полагане на семестриални изпити. Обучението по английски език е задължително за студенти, неполагали държавен изпит по него. За положилите държавни изпити по език от филологически и други специалности изискването за обучение на чужд език е въпрос на избор.

Всички магистранти подготвят дипломна работа под ръководството на научен ръководител – хабилитирано лице от Юридическия факултет, през последния семестър от обучението си. Магистърската теза се защитава пред държавна изпитна комисия.Завършилите успешно магистърската програма МОМД получават диплома за висше образование от ЮФ на СУ"Св.Кл.Охридски" с образователно-квалификационна степен "магистър по международни отношения". Завършилите магистърската програма по МОМД могат да работят по специалността у нас и в чужбина: както в държавни и международни институции, така и в частния и неправителствения сектори