Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Магистърски програми / Юридически факултет / Международни бизнес отношения

   

Магистърска програма: МЕЖДУНАРОДНИ БИЗНЕС ОТНОШЕНИЯ

Ръководител на магистърската програма: Доц. д-р Боряна Мусева

Срок на обучение: 3 и 4 семестъра

Форма на обучение: редовна

Език на обучение: български език

Магистърската програма по Международни бизнес отношения (МБО) е насочена към повишаване на квалификацията на лица, които имат завършена бакалавърска и/или магистърска степен и вече имат определени познания в тази област – завършилите специалностите Право, Международни отношения и Международни икономически отношения. Срокът за обучение на тези лица е 3 семестъра.

По програмата за МБО могат да се обучават и лица, които са завършили и други специалности на бакалавърско и/или магистърско равнище. За тях обучението продължава 4 семестъра. Обучаващите се 4 семестъра магистранти преминават първоначално през пет общи курса. Магистрантите от 3- и 4-семестриалното обучение изучават едни и същи специализиращи дисциплини. Задължителният минимален брой избираеми дисциплини е четири.

Обучението по английски език се провежда както за 3-семестриални, така и за 4-семестриални студенти. При покриване на изисквания за знание на езика може да се продължи обучение с цел явяване на държавен изпит. При непокриване на тези изисквания обучение може да се проведе за полагане на семестриални изпити. Обучението по английски език е задължително за студенти, неполагали държавен изпит по него. За положилите държавни изпити по език от филологически и други специалности изискването за изучаване на английски език е въпрос на избор.

Всички магистранти подготвят дипломна работа под ръководството на научен ръководител – компетентно хабилитирано лице от Юридическия факултет, през последния семестър на обучението си. Магистърската теза се защитава пред държавна изпитна комисия.Завършилите успешно магистърската програма получават диплома за висше образование от ЮФ на СУ"Св.Кл.Охридски" с образователно-квалификационна степен "магистър по международни отношения". Завършилите магистърската програма по МБО могат да работят по специалността у нас и в чужбина: в държавни и частни международни икономически институции и банки, в инвестиционни дружества и в неправителствения сектор.

 

За повече информация