Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Магистърски програми / Юридически факултет / Частни отношения с презгранични последици в ЕС

   

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ЧАСТНИ ОТНОШЕНИЯ С ПРЕЗГРАНИЧНИ ПОСЛЕДИЦИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Ръководител на магистърската програма:Доц. д-р Васил Пандов

Срок на обучение: три и четири семестъра

Форма на обучение: редовна

Език на обучение: български , а при заявен интерес от минимум шестима кандидати,граждани на чужди държавии успешно класирали се за обучение и на английски

 

Анотация:

Магистърската програма по Частни отношения с презгранични последици в ЕС (ЧОПП/ЕС) е насочена към задълбочаване и усъвършенстване на познанията, а на базата на това и към повишаване на квалификацията на лица, които имат завършена бакалавърска и/или магистърска степен и вече притежават определени знания в тази област – завършилите специалности Право, Международни отношения и Международни икономически отношения. Срокът за обучение на тези лица е три семестъра.

По програмата на ЧОПП/ЕС могат да се обучават и лица, които са завършили други специалности на бакалавърско и/или магистърско равнище и са получили известни познания по право при придобиване на тези специалности. За тях обучението продължава четири семестъра. Обучаващите се четири семестъра магистранти преминават първоначално през шест общи курса. Магистрантите от три- и четири-семестриалното обучение изучават едни и същи специализиращи дисциплини. Задължителният минимален брой избираеми дисциплини е четири.

Обучението по английски език се провежда както за три-семестриалните, така и за четири-семестриалните студенти. При покриване на изискванията за знание на езика има възможност за продължаване на обучението с цел явяване на държавен изпит. При непокриване на тези изисквания обучението може да се проведе с цел полагане на семестриални изпити. Обучението по англйски език е задължително за студенти, неполагали държавен изпит по него. За положилите държавни изпити по език от филологически и други специалности изискването за изучаване на английски език е въпрос на избор.

Всички магистранти подготвят дипломна работа под ръководството на научен ръководител –компетентно хабилитирано лице от Юридически факултет, през последния семестър на обучението си. Дипломната работа (магистърска теза) се защитава пред Държавна изпитна комисия.

Завършилите магистърската програма по ЧОПП/ЕС могат да кандидатстват за работа по специалността у нас и в други държави-членки на Европейския съюз, в Органите и Институциите на Европейския съюз, в държавни и частни национални и международни институции, в неправителствения сектор и в частната консултантска практика.