Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Златимир Стоянов Орсов, Юридически факултет

Нова конферентна зала, Ректорат

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научната степен "доктор" по професионално направление 3.6 Право /Гражданско и семейно право/ от Златимир Стоянов Орсов, докторант на самостоятелна подготовка.

Тема на дисертацията: "Договорът за аренда на земеделска земя".

Председател на научното жури: доц. д-р Павел Сарафов

Автореферат

Рецензии:

Становища: