Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Тихомир Николаев Рачев ,Юридически факултет

Нова конферентна зала,Ректорат

Защита за придобиване на научната и образователната степен "доктор" в научно направление 3.6 Право /Римско частно право/ от Тихомир Николаев Рачев, задочен докторант.

Тема на дисертацията:"Формуларният процес"

Председател на научното жури:проф. д-р Анелия Мингова

Автореферат:

Рецензии:

Становища: