Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Светослав Донов Василев, Юридически факултет

Нова конферентна зала, Ректорат

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научната степен "доктор" по професионално направление 3.6 Право /Криминалистика/ от Светослав Донов Василев, задочен докторант.

Тема на дисертацията: "Експертизи при разследване на престъпления против стопанството"

Председател на научното жури: доц. дюн Георги Митов

Автореферат

Рецензии:

Становища: