Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Светослав Димитров Наумов, Юридически факултет

Конферентна зала, ректорат

Публична защита за придобиване на образователната и научната степен "доктор" по професионално направление 3.6 Право /Теория на държавата и правото. Политически и правни учения/ от Светослав Димитров Наумов, докторант на самостоятелна подготовка..

Тема на дисертацията: "Философско- юридическият дискурс на справедливостта в правото".

Председател на научното жури: проф. д-р Тенчо Колев

Автореферат:

Рецензии:

Становища: