Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Симона Здравчева Велева-Стойнова, Юридически факултет

Аудитория 224, ректорат

Публична защита на докторска дисертация за присъждане на образователната и научната степен "доктор" по професионална направление 3.6 Право /Конституционно право на Република България / на Симона Здравчева Велева-Стойнова, редовен докторант.

Тема на дисертационния труд: " Свободата на словото-национални и европейски измерения".

Председател на научното жури: проф. д-р Пламен Киров

Автореферат:

Рецензии:

Становища: