Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Симеон Ефимов Гройсман, Юридически факултет

Конферетната зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на Симеон Ефимов Гройсман, докторант на самостоятелна подготовка за придобиване на образователна и квалификационна степен "доктор", професионално направление 3.6 Право (Обща теория на правото).

Тема на дисертацията: Морал и юридическа валидност според съвременния правен позитивизъм

Председател на научното жури: доц. д-р Янаки Стоилов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: