Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Шкълким Бехаудин Дзека, Юридически факултет

зала 2, Ректорат

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "доктор" от Шкълким Бехаудин Дзека, докторант на самостоятелна подготовка по професионално направление 3.6 "Право" /Административно право и административен процес/.

Тема на дисертацията: "Теория на администрацията. Администриране на публичните услуги."

Автореферат:

Рецензии:

Становища: