Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Росен Андреев Карадимов, Юридически факултет

Читалня на юридическа библиотека, Ректорат

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научната степен "доктор" по професионално направление 3.6 Право /Изобретателско, авторско и патентно право/ от Росен Андреев Карадимов, докторант на самостоятелна подготовка.

Тема на дисертацията: "Договор за преизлъчване по безжичен път и препредаване по електронна съобщителна мрежа на телевизионна програма".

Председател на научното жури: проф. д-р Иван Русчев

Автореферат:

Рецензии:

Становища: