Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Петьо Георгиев Вълков, Юридически факултет

Конферентна зала,Ректорат

Публична защита за придобиване на образователната и научната степен "доктор" в научно направление 3.3 Политически науки /Международни отношения/ от Петьо Георгиев Вълков, докторант на самостоятелна подготовка, с тема на дисертацията "Влияние на "албанския фактор" на територията на Република Македония и неговото отражение върху сигурността и евроатлантическата интеграция на Западните Балкани."

Председател на научното жури: доц. д-р Мариета Рабохчийска

Автореферат:

Рецензии:

Становища: