Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Михаил Живков Станков, Юридически факултет

Конферентна зала, Ректорат

Публична защита за придобиване на образователната и научна степен "доктор" в направление 3.6 Право /Международно частно право/ от Михаил Живков Станков, редовен докторант, с тема на дисертационния труд "Признаване и допускане на изпълнение на чуждестранни съдебни решения по граждански и търговски дела" .

Председател на научното жури: доц. д-р Боряна Мусева

Автореферат

Рецензии:

Становища: