Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Михаил Матеев Матеев, Юридически факултет

Заседателна зала №1

Публична защита за присъждането на образователната и научната степен "доктор" на Михаил Матеев Матеев , докторант на самостоятелна подготовка , в професионално направление 3.6 Право /Теория на държавата и правото. Политически и правни учения/.

Тема на дисертационния труд: "Теоретични и исторически аспекти на мировото правораздаване. Българският и световните модели на мировия съд."

Председател на научното жури: проф. дюн Малина Новкиришка -Стоянова

Автореферат:

Рецензии:

Становища: