Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Калина Орлинова Георгиева, Юридически факултет

Конферентна зала, Ректорат

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научната степен "доктор" по професионално направление 3.6 "Право" /Информационно право/ от Калина Орлинова Георгиева, редовен докторант.

Тема на дисертацията: "Повторно използване на информация от обществения сектор".

Председател на научното жури: проф.д-р Тенчо Колев

Автореферат:

Рецензии:

Становища: