Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ивайло Кръстев Костов, Юридически факултет

зала 224

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научната степен "доктор " по професионално направление 3.6 Право /Граждански процес / от Ивайло Кръстев Костов, докторант на самостоятелна подготовка.

Тема на дисертацията :Преклузията за възражения на ответника в общия исков процес.

Автореферат:

Рецензии:

Становища: