Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Искра Владкова Владова-Недкова, Юридически факултет

зала 1, Ректорат

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научната степен "доктор" по професионално направление 3.6 "Право" /Криминалистика/ от Искра Владкова Владова-Недкова-докторант на самостоятелна подготовка.

Тема на дисертацията: "Методика за разследване на престъпления, свързани с наркотици."

Председател на научното жури: доц. д-р Ралица Янкова Илкова

Автореферат:

Рецензии:

Становища: