Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Христина Валериева Танчева, Юридически факултет

Нова конферентна зала, Ректорат

Защита на дисертационен труд на Христина Валериева Танчева, докторант на самостоятелна подготовка ,за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 3.6 Право /Гражданско и семейно право/.

Тема на дисертацията: "Отговорност за вреди от дефектни продукти"

Председател на научното жури: проф. дюн. Иван Русчев

Автореферат:

Рецензии:

Становища: