Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Георги Стоянов Хорозов, Юридически факултет

Огледална зала, Ректорат

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научната степен "доктор" по професионално направление 3.6 "Право" /Гражданско и семейно право/ от Георги Стоянов Хорозов, докторант на самостоятелна подготовка.

Тема на дисертацията: "Обезсилване на менителнични ефекти-материалноправни и процесуални аспекти"

Председател на научното жури: проф. дюн Екатерина Матеева

 

Автореферат:

 

Рецензии:

 

Становища: